"Nigel"
English Spaniel

Oil on canvas

PreviousPortfolio Next